Subsidie fietsleveringen Mechelen

Bezorg jij maaltijden in Mechelen? Dan kun je tot 1 maart 2018 een subsidie aanvragen! Lees snel verder.

De stad Mechelen wil Mechelse ondernemers inspireren en ondersteunen om acties te ondernemen om mee te werken aan een duurzame stadsdistributie met focus op fietslogistiek. Concreet gaat het om acties die:

– het draagvlak voor en bekendheid van fietslogistiek mee vergroten.
– bijdragen aan het verduurzamen van stadsdistributie door producten te leveren per fiets in plaats van met een gemotoriseerd voertuig. Dit leidt tot een reductie van CO2e emissies

De stad beschikt jaarlijks over een budget om te investeren in deze projecten rond fietsleveringen. Projecten kunnen maximaal 5.000,00 euro ontvangen. Er is voor 2018 een totaalbudget voorzien van 25.000,00 euro.

Het subsidiebedrag mag max. 50% van de gemaakte kosten dekken. Het subsidiebedrag wordt ook gekoppeld aan het aantal leveringen dat per fiets zal uitgevoerd worden. Tegenover elke uitgekeerde 1.000 € dienen min. 25 maandelijkse bewezen fietsleveringen te staan. De subsidie wordt in éénmaal uitbetaald na ontvangst van de nodige bewijsstukken zoals rekeningen, facturen e.d.

De subsidie wordt verleend onder volgende voorwaarden:

  1. Projecten dienen op Mechelen gericht te zijn en voor bewoners van de Stad te worden uitgevoerd. De projectindiener toont in zijn aanvraag het draagvlak binnen Mechelen aan en toont aan dat er een werkelijke impact binnen Mechelen zal worden gerealiseerd.
  2. Het soort activiteit waarop het project betrekking kan hebben, is in principe onbepaald zolang het aantoonbaar bijdraagt tot het verduurzamen van stadsdistributie, dus productleveringen met de fiets in plaats van met een gemotoriseerd voertuig.
  3. De onderneming dient een officieel aanvraagformulier in te dienen. Dit formulier is hier terug te vinden.

De aanvrager dient een projectvoorstel, aanvullend op het aanvraagformulier, in te dienen met volgende inhoud:

– Omschrijving activiteit
– Duur van de activiteit
– Rendabiliteit van de activiteit
– Kost van de activiteit met daarin melding van het gevraagde subsidiebedrag
– Gekoppelde doelstellingen uitgedrukt in inschatting aantal leveringen, (in absolute aantallen & in kg) inschatting aantal kilometers, bediend gebied. Het subsidiebedrag wordt ook gekoppeld aan het maandelijks aantal bewezen fietsleveringen. Dit moeten er minstens 25 zijn.

Voor alle verdere informatie klik hier